1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Media and information literacy curriculum for teachers

Twórca: UNESCO
Rok: 2011
Kraj: (międzynarodowy)

Pobierz raport

Raport stworzony przez UNESCO, którego głównym zadaniem było zidentyfikowanie kompetencji medialnych i informacyjnych ( ang. Media and Information Literacy, MIL), które powinni posiadać nauczyciele. Z raportu wyłania się idea, która zakłada, że wyposażenie nauczycieli w kompetencje tego typu ułatwi upowszechnienie ich w całym społeczeństwie. Jak bowiem zauważają autorzy raportu, kompetencje MIL są nie tylko niezbędne do normalnego funkcjonowania we współczesnym świecie, ale wiążą się bezpośrednio z podstawowymi prawami człowieka. W szczególności podkreśla się tu kwestie związane z wolnością wypowiedzi i prawa do wyrażania własnego światopoglądu (art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). Brak kompetencji medialnych i informacyjnych w społeczeństwie, które jest silnie zmediatyzowane zagraża temu podstawowemu prawu. Dlatego też raport przyjmuje, że kompetencje MIL i ich rozwój są obecnie kluczowe dla pełnego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i dostępu do informacji.

Badania i zalecenia sformułowane zostały w oparciu o debatę z ekspertami z całego świata z dziedzin takich jak: media i informacja, ICT, edukacja. W tym celu od 2008 roku zorganizowano szereg spotkań i konferencji.

Raport stwierdza, że nauczyciele jako grupa bezpośrednio kształtująca proces edukacyjny, po uzyskaniu odpowiednich kompetencji z zakresu MIL będą w stanie zaszczepić uczniom szereg niezbędnych nawyków i postaw takich jak: umiejętność uczenia się, samodzielne nabywanie wiedzy, nauka przez całe życie i wykorzystanie kompetencji MIL do działalności obywatelskiej na rzecz rozwoju wolnego społeczeństwa. Do zrealizowania tych celów niezbędny staje się dostęp do informacji, wiedza na temat funkcjonowania współczesnych mediów oraz umiejętność wykorzystywania ich do autoekspresji.

Raport precyzyjnie określa jakie wymagania wiążą się z rozwojem kompetencji medialnych i informacyjnych wśród nauczycieli. Wymienia w szczególności kwestie takie jak: ujmowanie mediów jako całości, w skład której wchodzą wiedza, umiejętności i postawy, rozwijanie równego dostępu do informacji szczególnie wśród grup zmarginalizowanych. Podkreśla także, że kompetencje medialne i informacyjne powinny być postrzegane jako zasadniczy element dialogu międzykulturowego.

Główne tematy raportu i sformułowanych w nim zaleceń dla nauczycieli skupiają się m.in. na: funkcjach mediów i innych źródeł informacji w społeczeństwie, ocenie informacji, relacjach między mediami i wolnością, etyce mediów, wyszukiwaniu i wykorzystaniu narzędzi medialnych, tworzeniu i prezentacji informacji w różnej postaci. Problematykę tę autorzy raportu sytuują w optyce trzech głównych tematów: 1. wiedza na temat roli mediów i informacji dla rozwoju demokracji i partycypacji społecznej, 2. ewaluacja źródeł informacji i umiejętność analizy tekstów medialnych, 3. tworzenie i użycie mediów i informacji.

Wróć do listy katalogów i raportów